PROTECCIÓ DE DADES

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD), Rem Cambrils posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Club Rem Cambrils
NIF G55729362
Domicili social: Palau d’Esports, Plaça de l’Ajuntament 1, 43850 Cambrils
Telèfon: 620275899 - E-mail: info@remcambrils.com

LEGITIMACIÓ. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, d’inscripció a sortides gratuïtes de prova i/o activitats. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través dels diferents formularis de contacte que es presenten a la web, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal.

La informació que ens faciliti a través dels diferents formularis que es presenten a la web i/o als correus electrònics passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Rem Cambrils i es mantindrà confidencial i protegit.

Rem Cambrils informa als usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016, disposa d’un Registre d’Activitats. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Rem Cambrils tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un fitxer de tractament amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi i poder exercir la pràctica del rem. A l’epígraf finalitat li detallarem àmpliament amb quina finalitat Rem Cambrils tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.


PROCEDÈNCIA. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, d’inscripció a sortides gratuïtes de prova i/o activitats.


FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
 • Tramitació de carnets de soci i llicències federatives.
 • Gestió, comunicació i/o organització d’activitats per a socis.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.
 • Informació i promoció de l’esport.
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.
 • Mentre es mantingui la relació amb l’entitat.
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, estant autoritzat per llei.
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
 • Allotjament web (hosting). Les dades són emmagatzemades als servidors de Tesys Internet S.L.U., amb domicili a la UE. Més informació a www.piensasolutions.com/legal. Tesys Internet S.L.U. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’allotjament web a Rem Cambrils.
 • Les dades es cediran a les diferents federacions esportives, organismes amb els quals Rem Cambrils gestiona les llicències federatives dels socis.
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer, amb l’excepció de l’existència d’una obligació legal.
ELS DRETS DELS INTERESSATS:
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Rem Cambrils l’estan tractant dades personals que l’interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.
COM POT EXERCIR ELS DRETS?
 • Mitjançant un escrit dirigit a Club Rem Cambrils, Palau d’Esports, Plaça de l’Ajuntament 1, 43850 Cambrils.
 • Mitjançant un escrit dirigit a Club Rem Cambrils a l’adreça de correu electrònic: rgpd@remcambrils.com.
QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.